BL05 연그레이 토석 290

국산 롱브릭(벽돌), 그레이벽돌
- 사이즈 : 290 x 90 x 48 mm
- ㎡ : 54장
- 1pallet : 936장
- 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

 

토석질감의 밝은 회색 롱브릭입니다.

그레이 미장이 부드러운 느낌을 내었다면,

토석질감을 살린 연그레이 토석은 살짝 와일드한 외관을 보여줍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL05 연그레이 토석 290