BL05 은빛전돌토석 290

국산 롱브릭(벽돌), 국내 흑색벽돌
- 사이즈 : 290 * 90 * 48 (mm)
- ㎡ : 54장
- 1pallet : 000장
- 국산 롱브릭(벽돌)
- made in KOREA

 

 

 

 

 

오랜동안 강한 열에 구워 내구성을 키운 전돌의 롱브릭 버젼입니다.

은은한 검은 광은 건축물에 중후함과 세련됨을 향상시켜줍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL05 은빛전돌토석 290