BL01 메탈블랙 230

국내 흑색벽돌
- 사이즈 : 230 x 90 x 57 mm
- ㎡ : 58장
- 1pallet : 1,105장
- 배송 : 화물배송
- 운임 : 착불

- made in KOREA

 

 

 

 

 

차가운 금속 뉘앙스의 이 블랙 모델은 건축물을 좀 더 시크하게 만듭니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#브릭랜드 #시온벽돌 #국내벽돌 #메탈 #컬러벽돌 #벽돌 #조적 #시공

 


 

 


 

 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
페이스북
카카오톡
네이버 블로그
floating-button-img
BL01 메탈블랙 230